יעדים מרכזיים לשנת 2017

 

  • קידום תכניות הפיתוח של הערים אשקלון ונתיבות ע"פ מדיניות ראשי הערים ועמידה בכל צרכי הפיתוח בתחום המים והביוב.

  • שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב על פי תכניות עבודה תלת שנתיות מאושרות.

  • קידום הטיפול בשפכים ע"פ הנחיות ועדת ענבר (טיפול שלישוני) והרשויות המוסמכות.

  • שיפור תהליכי צרכנות מים ושירות לקוחות לטיוב השירות והגברת אמון הצרכנים בתהליכי הקריאה והחיוב.

  • שיפור המוכנות לחירום על פי לקחים נצברים והשלמת פערי מיוד נדרש.

  • השלמת מערך GIS (מערכות מידע גיאוגרפיות).

שירות לתושב