תשלום בהוראת קבע

 
הקטנת גופנים הגדלת גופנים
Русский
 
 
 
 
תיק תושב
צלם שלם טפסים להורדהקבלת קהל

נתיבות

ימים א', ג', ה'
08:30-15:00
ימים ב', ד'
08:30-14:30
16:00-18:00
לפרטים נוספים >
-----------------------------------

אשקלון

ימים ב', ד', ה'
08:30-15:30
יום א', ג'
08:30-13:00
16:00-18:30
לפרטים נוספים >

טלפון | 1800-800-277מוקד 106 24 שעות ביממה


תו נגישות


 
 

גביית מים לפי הערכה

 
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ', פועל לחיוב של הצרכנים על בסיס מדידה לפחות אחת לחודשיים. מסיבות שונות לעיתים לא ניתן לקרוא את מד המים (בעיה בגישה למד הנמצא בחצרו של צרכן, תקלה במד או חבלה).
 

צריכת מים לפי הערכה במקרה שבו מד המים לא פעל כהלכה

בהתאם לכללי מועצת רשות המים הממשלתית, במקרה בו מד המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, 'מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' יחייב את הצרכן בעד כמות מים שנקבעה לממוצע שני החודשים שקדמו לתקופה שבה לא פעל מד להלכה ובמשך שני החודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, על פי החלטת 'מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' ובלבד שבתקופה עליה מסתמכים לצורך החיוב הייתה מדידה תקינה של צריכת המים.
 
 
האמור בדף זה מבוסס על סעיף 26 לכללי רשות המים הממשלתית, כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע – 2009.
'מי אשקלון – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' אינו רשאי לסטות מהמתכונת המופיעה בכללי מועצת רשות המים הממשלתית).
 


בוררות מד מים

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע - 2009 (להלן החוק), בכל מקרה שמתקיימת מחלוקת בין התאגיד והצרכן בנוגע לתקינותו של מד המים רשאי הצרכן לבקש להעביר את מד המים באמצעות התאגיד לבדיקה במכון בדיקה שאושר על ידי רשות המים הממשלתית, לא ניתן לערער על תוצאות הבדיקה והן מחייבות הן את 'מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' והן את הצרכן. ככל שישלם הצרכן על בדיקת מד המים יזוכה הצרכן אם יתברר שמד המים היה פגום. 'מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' יזכה את הצרכן בהתאם לאמור בכללים. 
 
בהתאם לסעיף 1 בתוספת השנייה לחוק, יחוייב הלקוח עבור בדיקת מד המים, בתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ - 5 שנים בסכום של:
 
1. מד מים שקוטרו עד " 3/4 כולל: 120.41 ש"ח כולל מע"מ
2.מד מים שקוטרו מעל " 3/4: 161.85 ש"ח כולל מע"מ
 

התאגיד מאפשר לצרכנים לדווח על קריאת המים שלהם באמצעים הבאים:

  • אתר האינטרנט
  • שליחה בפקס של טופס דיווח: 08-9578820
 

 עיצוב אתרים ענת שמר     

מפת אתר | צור קשר

Valid XHTML 1.0 Transitional