האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

שאלות ותשובות

 

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים בתאגידי המים בכל הארץ הינם תעריפים אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית.

אין לתאגיד המים והביוב "מי אשקלון"כל סמכות לקביעה או לשינוי תעריפי המים.


מהם תעריפי המים ושירותי הביוב למגורים?

תעריפי המים והביוב למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות תעריפים:

מדרגה ראשונה - תעריף בסיס לצריכה של "כמות מוכרת"

כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור, מוכפלת ב- 7 מ"ק לנפש לתקופה בת 60 ימים. מכיוון שחשבון המים הינו לתקופה של 60 ימים בממוצע, כל נפש תקבל בכל חיוב7 מטרים מעוקבים בתעריף בסיס עבור 60 ימים. יש לדווח לתאגיד על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על מנת לקבל את הכמות המוכרת. ללא דיווח יחשב התאגיד את יחידת הדיור כיחידת דיור המכילה 2 נפשות בלבד, קרי 14 מ"ק בתעריף בסיס.

מדרגה שנייה - כמות נוספת

כל כמות המים הנמכרת מעל 7 מ"ק לנפש ל-60 ימים ביחידת דיור.


מהם תעריפי המים ושירותי הביוב לצריכה שאינה למגורים?

התעריפים אחידים לכל כמות המים לרבות: מסחר, מלאכה, משרדים ותעשייה ללא הקצאה.

מידע לגבי התעריפים המתעדכנים מעת לעת ניתן לקבל באתר רשות המים www.water.gov.il


מדוע בחשבון המים לא מופיעה אגרת הביוב?

צרכני המים מחויבים בתעריף אחיד הכולל את מרכיב המים ומרכיב הביוב וזאת להבדיל מחיוב נפרד בעבור מים ובעבור ביוב שהיה מקובל ברשויות המקומיות.


בחשבון המים מופיע חיוב של מס ערך מוסף (מע"מ), מדוע?

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, הקימו הרשויות המקומיות תאגידי מים הפועלים במתכונת החוק, תאגידי המים והביוב מוגדרים על ידי רשויות המס כעוסקים מורשים ומשכך מחייבים את צרכניהם במס ערך מוסף בשיעורו כחוק. שוברי התשלום שנשלחים לצרכנים מהווים חשבונית מס לאחר הפירעון (לצרכנים המשלמים באמצעות הוראות קבע השובר מהווה חשבונית אף לפני מועד חיובו של הצרכן).


מהו מד מים ראשי?

מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכיוב').


מהו מד מים משויך?

מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים. בבית משותף (בניין לדוגמא), מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה מסוימת, הוא מד מים משויך.

להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים בנכס, מד מים משויך רשום בספרי החברה על שם צרכן ספציפי.


מהם הפרשי מדידה?

הפרשי מדידה הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה.

כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך יכול לנבוע מסיבות רבות, לדוגמא מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שטיפת חדר המדרגות, שימוש באמצעי כיבוי בחירום, קיומן של נזילות או דליפות מים בשטח המשותף או שימוש במים שלא עפ"י חוק.


כיצד החברה מחייבת אותי עבור צריכת מים?

ככלל, חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: האחד עבור הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשויך לאותו נכס והשני עבור הפרשי המדידה המיוחסים לנכס. הצריכה הפרטית והפרשי המדידה המיוחסים לנכס מהווים את סך הצריכה המיוחסת לצרכן.

חברה מחייבת את הצרכן עבור צריכת מים לפי המכפלה של כמויות המים שנמדדו במד המים המשויך לו, במהלך תקופת החיוב, בתעריפי המים. צריכת המים נמדדת לפי ההפרש בין קריא מד המים בסוף תקופת החיוב הנוכחית לבין קריא מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת. כאמור, בנכס משותף, בו יש מספר צרכנים, מחייבת החברה כל צרכן גם עבור חלקו היחסי בהפרשי המדידה. במקרים מסוימים, רשאית חברה לחייב את הצרכן לפי הערכת צריכה ולא לפי הקריאות בפועל של מד המים.

לדוגמא, ניקח בניין בן 10 דירות, כאשר במד מים המשויך לכל דירה נמדדו 20 מ"ק מים (ובסך הכל 200 מ"ק מים). באותו פרק זמן, נמדדו במד המים הראשי בבניין 230 מ"ק מים. הפרשי המדידה בדוגמא שווים להפרש בין הכמות שעברה במד המים הראשי (230 מ"ק) לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (200 מ"ק) והם עומדים על 30 מ"ק מים. 30 מ"ק אלו יחולקו בין הדיירים.


אופן החלוקה של הפרשי המדידה

על פי סעיף 2 לכללי תאגידי מים וביוב נקבע כי הפרשי מדידהיחולקו בחלוקה שווה בין כל הצרכנים בנכס.

באפשרותכם כצרכניםלבקש מהתאגיד כי הצריכה המשותפת תחולק אחרת.

על פי החלופה המוצעת בכללים, חלוקת הפרשי המדידה תקבע עפ"י יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף (זאת בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).

 

אם ברצונכם לממש חלופה זו, יש להגיש לתאגיד בקשה בכתב בצירוף כל המסמכים הבאים:

א. בבית הרשום כבית משותף:
(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה.
(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
ב. בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה (א)(1) ו-(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית ובהיעדר אישורים כאמור, אישור מטעם מודד מוסמך.

 

האם יש סכום מזערי אותו אני נדרש לשלם?

כן. צרכן חייב בתשלום סכום מזערי השווה לתעריף עבור 1.5 מ"ק של מים בתקופה בת 30 ימים (3 מ"ק בתקופה בת 60 ימים), גם אם צרך פחות מכך באותה תקופה. חיוב זה משקף תשלום בעבור זמינות האספקה וקריאת המונה בשטח.

יש להדגיש כי תשלום זה לא ייגבה בנוסף לחשבון הצריכה בפועל של הצרכן. לדוגמה: אם סך כמות המים שנצרכה בנכס היא 4 מ"ק, אזי יהא החיוב רק עבור 4 מ"ק ולא עבור 7 מ"ק (4 מ"ק+ 3 מ"ק).


האם אני חייב בתשלום גם אם ביקשתי לנתק את החיבור למערכת המים?

צרכן אשר הגיש בקשה לספק המים לנתק את נכסו ממד המים המשויך, לא יחויב לשלם את התשלום המזערי. יחד עם זאת בנכסים, כגון בתים משותפים, בהם מותקן מד מים ראשי, יחויב צרכן בהפרשי המדידה, גם אם מד המים המשויך לו נותק ממערכת המים. הסיבה לכך היא שאותו צרכן ממשיך לשאת בחלקו באחריות לצריכה המשותפת ולהפרשי המדידה בשטחים המשותפים בנכס, גם לאחר שדירתו נותקה ממערכת המים.


כיצד ניתן לגלות נזילה בצנרת המים?

על מנת לאתר נזילה בצנרת המים יש לבדוק תחילה האם ישנם סממנים נראים לעין לנזילה. סממנים אלה יכולים להיות: רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה. בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים (לסגור את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים ממשיך להסתובב. אם המד ממשיך להסתובב – ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. כמובן, תמיד קיימת האפשרות לפנות לגורם מקצועי ולבקש את בדיקת התשתית הפרטית. חשוב להדגיש: ספק המים (התאגיד) אינו אחראי למקרקעין הפרטיים והמשותפים של הצרכנים. ככל שצרכן מעוניין להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי במקרקעין הפרטיים, עליו לפנות לאיש מקצוע פרטי ולא לספק המים.


יש עליה לא מוסברת בצריכת המים שלי. מה עלי לעשות?

חשבון המים מושפע ממספר פרמטרים:

א. ימי צריכה - מעל או מתחת ל-60 יום.

ב. תעריפי המים.

ג. עונתיות - קיץ וחורף.

כלומר, מס' ימי צריכה גבוה יכול להשפיע על עליה בסכום לתשלום, כמו גם עונת הקיץ.

כמו כן, אם הבחנת בעליה משמעותית בצריכת המים בהשוואה לתקופות קודמות, יתכן כי קיימת נזילת מים בנכס. מומלץ לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית באחת הדרכים המפורטות לעיל או להזמין איש מקצוע שיבדוק את תקינות הצנרת. אם לא אותרה נזילה בנכס, יש באפשרותך לפנות אל ספק המים ולפתוח בהליך בירור מסודר. הליך הבירור מורכב מבדיקות ראשוניות אשר מבוצעות ללא תשלום ומבדיקות נוספות אשר מבוצעות בתשלום מוגדר מראש הקבוע בכללים (למשל: שליחת מד המים לבדיקה במבדקה).


איתרתי נזילה בצנרת המים. האם אני זכאי לתעריף מופחת?

אם איתרת נזילה בצנרת המים הפרטית וכתוצאה מהנזילה צריכת מים הנה גבוהה ב-50% מעלה מהצריכה הרגילה שלך, באפשרותך לפנות לספק המים בבקשה להכיר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה. עליך למלא טופס בקשה מתאים ולצרף אסמכתאות לתיקון הנזילה.

הכרה בצריכת הנזילה תינתן לכל היותר ל- 2 תקופות חיוב רצופות עבור אירוע נזילה אחד  ובהתקיים התנאים הבאים:


במד מים משויך (צריכה פרטית):

לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת ב– 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה בנזילה.


במים ראשי (עבור "הפרשי מדידה"/"צריכה משותפת"):

לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה בנזילה.

שים לב! לא תוכל לבקש הקלה בתעריף אם חלפה יותר מחצי שנה מתום התקופה עבורה אתה מבקש הקלה.


באיזה תעריף אחויב אם הוכרה צריכה חריגה עקב נזילה?

עבור הצריכה הרגילה שלך תחויב בהתאם לתעריפי המים הרגילים.

עבור כמות המים שנצרכה מעבר לצריכה הרגילה, קרי, "צריכת הנזילה", תחויב על פי מדרגות התעריפים כדלהלן:

 

עבור צרכני מגורים:

  1. מעל לצריכה הרגילה ועד 100 מ"ק מעל אותה כמות – תחויב בתעריף א' של כמות מוכרת
  2. מעל 100 מ"ק הראשונים שמעבר לצריכה הרגילה –תחויב ב 1 ₪ לפני מע"מ למ"ק


עבור צרכן אחר (שאינו מגורים):

כל צריכה מעבר לצריכתך הרגילה שהוגדרה כצריכת נזילה תחושב על פי תעריף מגורים א' ללא הגבלת כמות "הצריכה הרגילה" נקבעת עפ"י רוב בהתאם לצריכה שנמדדה באותה תקופה בשנה הקודמת.

 

דוגמא להמחשה:

עבור צרכן מגורים בנכס המונה 4 נפשות:

צריכה שנמדדה בתקופה הנוכחית: 200 מ"ק לחודשיים

צריכה שנמדדה באותה תקופה בשנה הקודמת: 40 מ"ק לחודשיים

צריכת הנזילה: 160=200-40

28 מ"ק יחויבו בתעריף א' בהתאם למספר הנפשות בנכס

12 מ"ק הנותרים עד לצריכה הרגילה יחויבו בתעריף ב'

100 מ"ק מעל צריכה הרגילה  יחויבו בתעריף א'

60 הקובים הנותרים יחויבו ב-1 ש"ח


מתי שולחים מד מים לבדיקת בוררות?

בהתאם לסעיף 47 לכללי מדידת מים תשמ"ח-1988 צרכן רשאי לבקש בדיקת מד המים הנמצא בנכס שבאחזקתו.

באם הבקשה לבדיקת מד המים מקורה בצריכת מים גבוהה, על הצרכן לבחון ראשית באם קיימים סממנים לנזילה סמויה או גלויה.
בוררות במד המים נעשית במעבדה אובייקטיבית, מוסמכת, בלתי תלויה וחיצונית לתאגיד.
לצורך שליחת מד המים לבדיקת בוררות יש לפעול באופן הבא:

1. יש למלא טופס "בקשה לבוררות מד מים"

2. ניתן לשלוח את הטופס באמצעות פקס/ מייל/ דואר/ מרכז שירות הלקוחות הפרונטלי.

3. תשלום האגרה עבור בדיקת הבוררות מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, בטרם משלוח מד המים לבדיקה.

4. עם קבלת תשובה מהמעבדה, ישלח התאגיד מכתב עם ממצאי המעבדה לתושב.

במידה שימצא כי מד המים אינו תקין :

   1. התאגיד ישיב את עלות הבדיקה.

   2. לאחר בדיקת ממוצע צריכות במד המים החדש, במידת הצורך, יבצע התאגיד תיקון בחשבון מים.

במידה שימצא כי מד המים תקין – לא ייעשה שינוי בחשבונות המים.
חשוב לציין שהסבירות לאי תקינות במדי המים הדירתיים שגילם עד 6 שנים נמוכה ביותר.


כיצד אוכל להפחית את חשבון המים שלי?

מי אשקלון תאגידי המים והביוב בע"מ מחויב לספק את המים בתעריפים שנקבעו בכללי רשות המים הממשלתית. ניתן להפחית את צריכת המים על ידי נקיטה בצעדים של חסכון במים וכן על ידי התקנת אביזרים לחסכון במים ("חסכמים") הנושאים 'תו כחול' של רשות המים הממשלתית.


האם מותר ורצוי לשתות מי ברז?

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה לא לשתות מי ברז, ובעיקר נוכח הצורך להרבות בשתייה במדינתנו החמה.

על פי המלצת משרד הבריאות על כל אדם בישראל לשתות לפחות שני ליטר מים ביום. עליך לזכור, מחיר כוס מים מינראליים שוות ערך למחיר אלף כוסות מי ברז. איכות המים בערים אשקלון ונתיבות מפוקחת ונבדקת באופן קבוע על ידי משרד הבריאות והמים המסופקים הם באיכות טובה, תוצאות הבדיקות מדווחות לצרכנים באתר.


האם מותר לתאגיד לגבות ריבית פיגורים על פיגור בתשלומים?

כן , לתאגיד מי אשקלון ישנה הזכות המלאה לגבות ריבית פיגורים על פיגור בתשלום חשבון המים והביוב בהתאם להוראות סעיף 31 באמות המידה לשירות ובשיעור של 4% לשנה . בהתאם לאמור בחוק ייגבה התאגיד ריבית פיגורים על החוב מיום מועד החיוב. שירות לתושב